Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
28 April 2021

Weinhold Legal invites to a webinar 'GDPR in human resources'

Share this story

In the webinar, we will focus on the personnel agenda and how the obligations set by the GDPR in the processing of employees' personal data affect it.

12 May 2021
10:00 - 11:30

We will use practical examples to explain when it is necessary to have the consent of the employee and when, on the contrary, the processing is based on the fulfillment of legal or contractual obligations or the legitimate interest of the employer. We will also deal with current topics of COVID testing.

Attention will also be paid to cases concerning the entire life cycle of data in human resources, the use of photographs of employees, the possibility of monitoring employees, the transfer of personal data within the employer's group, or outsourcing part of personnel activities, etc.

We believe that you will receive a number of recommendations and ideas for your practice from the webinar, and we look forward to meeting you.

Deadline for registration: 10 May 2021

Please note that the webinar will be held in the Czech language. The webinar is not intended for consultants or employees of consulting companies. Weinhold Legal reserves the right to determine the list of participants.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

. . .

GDPR v personalistice

Při webináři se zaměříme na personální agendu a jak na ni dopadají povinnosti stanovené GDPR při zpracování osobních údajů zaměstnanců.

12. května 2021
10:00 - 11:30

Na praktických příkladech si vysvětlíme, kdy je nutné mít souhlas zaměstnance a kdy je naopak zpracování postaveno na plnění zákonných či smluvních povinností nebo oprávněném zájmu zaměstnavatele. Budeme se zabývat i aktuální tematikou COVID testování.

Pozornost bude věnována i případům týkajících se celého životního cyklu údajů v personalistice, použití fotografií zaměstnanců, možnosti monitoringu zaměstnanců, předávání osobních údajů v rámci skupiny zaměstnavatele, či případně outsourcingu části personálních činností apod.

Věříme, že si z webináře odnesete řadu doporučení a nápadů pro Vaši praxi a už se těšíme na setkání s Vámi.

Deadline pro registraci: 10. května 2021

Webinář proběhne v českém jazyce. Není určen pro poradce nebo zaměstnance poradenských společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

Registrace & detaily k webináři

Pro více informací o webináři prosím kontaktujte Evu Koloničnou na eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram